V.A.Good

V.A.Good - Security & Guard Service

การสัมภาษณ์งาน และการคัดสรรบุคคลากร

1. การพิจารณาเบื้องต้น

 • ความตั้งใจในการทำงาน
 • บุคลิก ลักษณะ ความเหมาะสมกับอาชีพ
 • ความซื่อสัตย์สุจริต
 • กิริยามารยาท
 • ความอดทนเข้มแข็ง
 • มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
V.A.Good - Security & Guard Service

2. คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย วี.เอ.กู๊ด จำกัด

 • ชาย อายุระหว่าง 20 - 50 ปี / หญิงอายุระหว่าง 18 - 45 ปี
 • ส่วนสูง รปภ. ชาย ไม่ต่ำกว่า 160 ซม. / ส่วนสูง รปภ. หญิง ไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
 • วุฒิการศึกษาประถมศึกษาขึ้นไป (รปภ.) / วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป (หัวหน้าชุด)
 • สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง มีใบรับรองแพทย์
 • ตรวจสอบบันทึกประวัติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ต้องผ่านการทดสอบ / ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพความปลอดภัยตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง *
V.A.Good - Security & Guard Service

3. ข้อทดสอบปรนัย / อัตนัย / อบรมปฏิบัติการ (ตามระเบียบของบริษัท)

 • ผ่านการทดสอบข้อสอบ ปรนัย 10 ข้อ เพื่อแสดงความคิดเห็น
 • ผ่านการทดสอบข้อสอบ อัตนัย 20 ข้อ เพื่อแสดงความรู้รอบตัว / การเรียน / ประสบการณ์การทำงาน
 • ผ่านการอบรมเรื่องกฎระเบียบของบริษัทฯ และการแต่งกาย
 • ผ่านการอบรมระเบียบ วินัย รวมพล รวมแถว การทำความเคารพ และการให้สัญญาณจราจร
 • ผ่านการฝึกอบรมการใช้วาจาที่สุภาพ กับผู้มาติดต่อและการทำรายงาน
 • ผ่านการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • ผ่านการฝึกอบรมการต่อสู้ป้องกันตัว และการตรวจค้น
 • ผ่านการตรวจสอบสารเสพติด และตรวจประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หมายเหตุ : การฝึกอบรมทางบริษัทฯ ได้จัดการอบรมตามแผนวิชาชีพ ซึ่งทางบริษัทฯ จะเรียกตัวเข้ารับการอบรมทุก ๆ 3 เดือน