V.A.Good

V.A.Good - Security & Guard Service

หลักการบริการ - การบริการก่อนและหลังการขาย

 • จัดวางระบบรักษาความปลอดภัย
 • จัดเตรียม วัสดุ/อุปกรณ์, เครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ ตามความเหมาะสมกับหน้างาน
 • จัดอัตรากำลังพลสำรองไว้เสริม กรณีพนักงานลาหยุด หรือจ้างเสริม
 • จัดทีมเจ้าหน้าที่สายตรวจ เข้าตรวจพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย
 • จัดทีมฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) เข้าตรวจพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม
 • เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง
 • จัดทำการประเมินผลการทำงาน ทุก 3 เดือน เพื่อวางแผนพัฒนา และ ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ

หมายเหตุ : บริการพิเศษไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ว่าจ้าง

หลักการบริหารของบริษัทฯ คือ 3 ส.

ส1. เสริมสร้างความรู้ความสามารถตลอดจนบุคลิกภาพของ รปภ. ให้ได้มาตรฐานของผู้ว่าจ้าง

 • อบรมความรู้ความชำนาญในงานด้านความปลอดภัยภายในห้างสรรพสินค้า เช่น หลักสูตรการบริการ การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น มีการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจาก หัวหน้าแผนก L/P
 • คัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับสถานที่หรือหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส2. สอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานให้มี คุณภาพชีวิต และสวัสดิการที่ดี

 • จัดหาสถานที่พักสวัสดิการให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยใกล้กับหน่วยงาน
 • จัดเงินเบิกสำรอง/เงินเบิกฉุกเฉิน ให้กับพนักงาน
 • จัดเครื่องแบบ-อุปกรณ์ ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยปีละ 1 ชุด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
 • กองทุนฌาปนกิจ
 • กองทุนเงินสะสม
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานที่มี การเรียนดี
 • จัดหารถจักรยานยนต์ สำหรับพนักงานอายุงานนาน และเป็นพนักงานดีเด่น

ส3. สรรหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้ทันสมัยและครบครัน

 • จัดหาอุปกรณ์เบื้องต้น เช่น ไฟฉาย, ชุดจราจร, เสื้อสะท้อนแสง, กระบองไฟ, เสื้อกันฝน, กุญแจมือ
 • จัดหาอุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

หมายเหตุ : ทางเราสามารถจัดสรร หาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยตามนโยบายของผู้ว่าจ้างได้ (โดยไม่ผิดกฏหมาย)